تعمیرات اساسی

اندود دیوار پس از تحکیمدیوار باربر قدیمیتخریب برای تحکیم بنا

bigtheme